_

مدیر عامل موسسه خیریه اندیشه یاران محسنین

 

دکتر احمد شفیع زاده

رئیس هیئت مدیره