مدیرعامل

در حال رئیس هیئت مدیره، مدیریت موسسه را بعهده دارد.

احمد شفیع زاده

رئیس هیئت مدیره

خدمات خیریه محسنین

تلاشهای موسسه خیریه محسنین برنامه ریزی شده و مستمر، در راستای کسب رضایت خداوند متعال و خدمت به هموطنان محروم، به ویژه در مناطق جنوب شرقی کشور برای رسیدن به چشم انداز موسسه انجام دهد و با اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، تا بتواند محرومیت زدائی و توانمند سازی جامعه تحت پوشش خود را در مناطق هدف محقق سازد.