ارکان موسسه

موسسه خیریه اندیشه یاران محسنین درچارچوب اساسنامه مصوب در قالب ارکان ذیل ادره می شود و هریک وظایف قانوی خود را دارند که عبارتند از:
۱-هیئت امناء : که نقش اصلی در سیاستگذاریهای کلان موسسه را بعهده دارد .
۲-هیئت مدیره : که از طرف هیئت امناء انتخاب و برنامه های موسسه را تصویب و مدیریت می نماید .
۳- مدیرعامل : که نسبت به اجرای برنامه ها اقدام می کند و بالاترین مقام اجرایی موسسه است .
۴- بازرسین : که نسبت به کنترل نحوه اجرای برنامه ها نظارت می نمایند.